CellAct – BS

Bổ sung acid amin hữu ích cho động vật thủy sản.

CellAct – BA

Bổ sung acid amin hữu ích cho động vật thủy sản.

CellAct – BT

Bổ sung acid amin hữu ích cho động vật thủy sản.

CellAct – LAB

Bổ sung acid amin hữu ích cho động vật thủy sản.

CellAct – CAP

Bổ sung Axit axetic hữu ích cho hệ tiêu hóa của động vật thủy sản.